Stanovy Spolku Kultura & Management, o. s.

3. prosince 2007 v 14:11 | Martin Maryška |  Spolek Kultura & Management

Čl. 1 Název a sídlo

(1) Název sdružení je "Spolek Kultura & Management, o.s." (dále jen sdružení).
(2) Sdružení má sídlo v Brně, Renčova 14, 621 00

Čl. 2 Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 Základní cíle sdružení

Sdružení se zakládá za účelem:
 • přispívat k rozvoji managementu v kultuře a jeho uznání jako svébytné profese,
 • vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a znalostí mezi studijními obory zaměřenými na management v kultuře v České republice i v zahraničí, a mezi manažery v kultuře, a to i v neprofesionální sféře,
 • přispívat k profesnímu rozvoji členů sdružení.

Čl. 4 Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
 • informační a propagační činnost realizovaná zejména prostřednictvím vytvoření webových stránek, jejichž obsahem by mělo být publikování diplomových prací studentů oborů divadelního manažerství a produkce, rozhovory, diskusní témata, tipy, poradna, bibliotéka, užitečné odkazy a další,
 • vzdělávací činnost; pořádání konferencí, seminářů a besed,
 • publikační činnost, zaměřená především na překlady zahraniční odborné literatury a publikace prací studentů i absolventů,
 • produkce a podpora produkce uměleckých aktivit spojených s charakterem a zaměřením občanského sdružení především na neziskové vzdělávací a kulturní aktivity.

Čl. 5 Členství ve sdružení

(1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
(3) Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem sdružení. O přijetí rozhodují členové výboru sdružení na svém časově nejbližším jednání prostou většinou hlasů. Sdružení vede evidenci členů.
(4) Člen sdružení má právo:
 • zúčastnit se jednání členské schůze, každý člen má jeden hlas,
 • člen hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce,
 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • být informován o veškeré činnosti sdružení,
 • podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.
(5) Člen sdružení má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení a jejich operativních rozhodnutí,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
(6) Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:
 • napomenout člena sdružení (napomenutí provede písemně předsednictvo na základě výzvy výboru sdružení),
 • vyloučení ze sdružení.
(7) Členství ve sdružení zaniká:
 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsednictvu sdružení,
 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze,
 • úmrtím člena,
 • zánikem sdružení.
(8) Členská schůze může jmenovat čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které výslovně přiznává statut sdružení.
(9) Člen, který v občanském sdružení vykonával některou z funkcí uvedených v čl. 6 těchto stanov, je povinen před ukončením členství vypořádat veškeré případné závazky vůči sdružení, z příslušné funkce vyplývající. Na příklad, je-li vystupujícím či vyloučeným členem ekonom, musí vypořádat veškeré závazky spojené s touto funkcí.

Čl. 6 Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:
 • členská schůze,
 • předsednictvo,
 • výbor,
 • dozorčí rada.

A. Členská schůze

(1) Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka, aby:
 • zvolila předsednictvo a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • rozhodla o vyloučení člena,
 • rozhodla o ustavení členských příspěvků a jejich výši,
 • jmenovala čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.
(2) Zasedání členské schůze sdružení svolává předsednictvo sdružení.
(3) Předsednictvo je povinno do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada.
(4) Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.
(5) Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Předsednictvo

(1) Předsednictvo tvoří:
 • předseda,
 • výkonný předseda.
 • první jednatel,
 • druhý jednatel,
(2) Předsednictvo je voleným orgánem a má nejméně 3 členy. Místo druhého jednatele nemusí být obsazeno.
(3) Členové předsednictva jsou voleni na zasedání členské schůze v tajné volbě na období jednoho roku. Zvoleni musejí být nadpoloviční většinou hlasů.
(4) Předsednictvo sdružení zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
(5) Předsednictvo jmenuje členy výboru.
(6) Společně s výborem projednává a schvaluje změny stanov.
(7) Schvaluje přihlášky nových členů.

C. Výbor

(1) Výbor tvoří:
 • výkonný předseda,
 • projektoví manažeři.
(2) Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze, schází se pravidelně podle potřeby provozu, nejméně však jednou měsíčně a plní úkoly, vyplývající z provozu, uložené mu členskou schůzí a předsednictvem.
(3) Členové výboru jsou ustanoveni předsednictvem.
(4) Společně s předsednictvem projednává a schvaluje změny stanov.
(5) Jednání výboru předsedá výkonný předseda.
(6) Projektoví manažeři jsou koordinátory projektů sdružení. Jsou jmenováni předsednictvem. Jejich činnost je koordinována výkonným předsedou.

D. Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem a platnými předpisy.
(2) V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
(3) Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze na dva roky na svém zasedání tajnou volbou. Členové musejí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů.
(4) Členství v dozorčí radě je neslučitelné se členstvím v předsednictvu a ve výboru.

Čl. 7 Hospodaření sdružení

(1) Majetek sdružení vzniká z grantů, dotací, darů právnických osob z ČR i ze zahraničí, z výtěžků z pořádaných akcí a z případných členských příspěvků.
(2) Prostředky jsou používány na krytí :
 • administrativně-správních výdajů orgánů sdružení,
 • služeb a prací nutných k činnosti sdružení.
(3) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení, uvedených v čl. 3, a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
(4) K vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení ekonoma sdružení.
(5) První hospodářský rok začíná dnem registrace. Hospodářský rok je shodný s kalendářním rokem.
(6) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
(7) Hospodaření může být kdykoli v průběhu hospodářského roku přezkoumané dozorčí radou.

Čl. 8 Jednání jménem sdružení

(1) Právo jednat jménem sdružení je přisouzeno předsednictvu, případně jím písemně zmocněnému členu v písemně stanoveném rozsahu.
(2) Členové předsednictva musí jednat vždy alespoň dva společně.
(3) Právní úkony je možno realizovat principem per rolam.

Čl. 9 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

(1) V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.
(2) O způsobu majetkového vypořádání rozhoduje členská schůze.

Čl. 10 Závěrečné ustanovení

Tento návrh stanov byl schválen přípravným výborem
20. srpna 2007 v Brně.
V Brně 23. srpna 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Laďa Laďa | Web | 9. prosince 2007 v 21:26 | Reagovat

Asi budete mít nového člena :-)

Ještě to proberu s Luu, až se s ní zase uvidím.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Spolek Kultura & Management, o. s.
Renčova 14, Brno
IČO 22669892
Bankovní spojení: 218 548 677/0300
spolek@kultura-management.cz